• ISO 15189 ULUSLARARASI AKREDİTASYONA SAHİP ANKARA 'NIN EN YENİ LABORATUVARI
  • SAĞLIĞINIZ BİR YOLCULUKTUR REHBERİNİZ ERBİL TIP LABORATUVARI OLSUN
  • SADECE SAĞLIKLI OLDUĞUNUZU DÜŞÜNMEYİN SAĞLIKLI OLDUĞUNUZU BİLİN
  • 30 YILLIK TECRÜBE İLE DOĞRU SONUÇ , DOĞRU TANI
  • SAĞLIKLA KALIN, AKTİF KALIN, EGZERSİZ YAPIN, DOĞAL BESLENİN,EĞLENİN, SEVİN, GÜLÜN.
  • TAHMİNLERİ SAĞLIĞINIZDAN ÇIKARIN
MENU
Testlerim
Listeye herhangi bir test eklenmedi.

K.v.k.k.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

SAĞLIK HİZMETLERİ TALEP EDEN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde haklarınız ve ERBİL LABORATUVARININ yükümlülükleri konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Meşrutiyet Caddesi No:26/9  Kızılay-Çankaya/Ankara adresinde yer alan Erbil Tıp Laboratuvarı Sağlık Hizmetleri  Ltd Şti . “Özel Erbil Laboratuvarı Müessesesi” (“Erbillab”) veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek,  güncelleyebilecek ve sizin talebiniz ile veya ilgili mevzuatın izin verdiği - gerektirdiği şekilde işlendikleri amaçla sınırlı olarak  3. kişilere, kuruluşlara ve kullandığı - kullanacağı veri depolama sistemlerine (kuruluş içi- ülke içi – ülke dışı) aktarabilecektir.

1. Veri Sahibi, İşlenen Kişisel Veriler,  Veri Kategorileri, Veri Çeşitleri

Veri Sahibi: Sağlık Hizmetleri Talep Eden Kişi:

-Veri Çeşitleri1:  (Veri Kategorisi = Kimlik Bilgileri)

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Fotoğraf, Diğer Nüfus Kayıt Bilgileri

-Veri Çeşitleri2:  (Veri Kategorisi = İletişim Bilgileri)

Adres, E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Telefon Numarası

-Veri Çeşitleri3:  (Veri Kategorisi = Sağlık Bilgileri)

Laboratuvar ve Görüntüleme Sonuçları, Test ve Tanı Verileri, Tetkikler İçin Gerekli Vücut Sıvıları Örnekleri, Görüntüleme Tetkikleri,  Muayene Verileri, Anne Babadaki Hastalık Bilgisi, Biyometrik ve Genetik Veriler Gibi Veriler Dahil ancak Bunlarla Sınırlı Olmayan Sağlık Verileri

-Veri Çeşitleri4:  (Veri Kategorisi = Finansal Bilgileri)

Banka Hesap Numarası, IBAN Numarası, Kredi Kartı Bilgisi, Faturalama Ve Fatura Bilgileri, Özel Sağlık Sigortasına İlişkin Bilgiler, Çalıştığı veya Ödemesini Üstlenen Kurum Bilgileri

-Veri Çeşitleri5:  (Veri Kategorisi = Fiziksel Mekân Güvenliği)

Kapalı Devre Güvenlik Kamerası Görüntüleri

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Dayanağı

Kayıt işlemleri sırasında ve sağlanan sağlık hizmetinin devamı sürecinde tarafınıza ait olan ve yazılı, sözlü veya dijital ortamlar vasıtasıyla Erbillab tarafından elde edilen kişisel Kimlik, İletişim, Sağlık, Finans ile Fiziksel Mekân Güvenliği Verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki dayanaklar çerçevesinde;

·        Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, Erbillab ’ın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

·        Koruyucu hekimlik, hekimlik,  teşhis, tedavi, takip hizmetlerinin yürütülmesi; Erbillab çalışanları tarafından gerekli hekimlik hizmetlerinin, test ve tetkiklerin yapılabilmesi;

·        İlgili hizmetlere ilişkin belge ve sonuçlarınızın verilebilmesi, gönderilebilmesi ve aktarılabilmesi;

·        Erbillab ’ın iç işleyişi ve hizmetlerin sunumunun planlanması ve yönetilmesi;

·        Risk yönetimi ve kalite geliştirme işlemlerinin yerine getirilmesi;

·        Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ve kurumlar ile talep edilen bilgilerin paylaşılması;

·        Kimlik doğrulanması;

·        Faturalandırma işlemlerinin yapılması;

·        İlgili mevzuat uyarınca, Sağlık Bakanlığı ve diğer düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile talep edilen bilgi ve belgelerin paylaşılması;

·        Sağlık Hizmeti Talep Eden Kişi kayıt ve/veya üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, randevulu işlemlerin takibi, ilgili hatırlatmaların yapılması;

·        Limit dışı tetkiklerin hatırlatılması, tetkik ve check-up zamanlarının hatırlatılması, özel günlerin hatırlatılması ve kutlanması;

·        Hizmetlerimize, uygulamalarımıza, yeniliklere ilişkin bilgilendirme için iletişime geçilmesi;

·        Erbillab dışındaki sağlık kuruluşları ve doktorlar ile ilişkinizin teyit edilmesi; ilgili kurum veya doktorlar tarafından size sunulacak sağlık hizmetlerine ilişkin gerekli sağlık verilerinin aktarılması ve/veya alınması;

·        Erbillab’ın fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması;

·        Sağlık hizmetleri alınmasını takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılması;

Bu veriler, KVKK Madde 5 Madde Fıkra 2 (a) bendi uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki nedenine dayalı olarak; KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c ) bendi uyarınca “sözleşmenin ifası için zorunlu olması”; KVKK Madde 5 Fıkra 2 (ç) bendi uyarınca ¨veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi”; KVKK Madde 5 Fıkra 2 (e) bendi uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”; KVKK Madde 5 Fıkra 2 (f) bendi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve KVKK Madde 6 Fıkra 3 hukuki nedenlerine dayalı olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Sağlık Hizmeti Talep Eden Kişi kaydının yapıldığı esnada ve Erbillab’dan hizmet aldığı süre boyunca alınan siz sağlık hizmetleri talep edenlere ait özel nitelikli kişisel veriler dâhil, kişisel veriler aşağıdaki tabloda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda tablodaki alıcı gruplarıyla ve teknik hizmet sağlayıcıları ile paylaşılmaktadır.

Alıcı Grubu 1:  Sağlık Bakanlığı ve  ilgili birimleri, Sosyal Güvenlik Krm. dahil  kamu kurum ve kuruluşları

Aktarım Amacı 1: Erbillab’ın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

Aktarımının Hukuki Sebebi 1:  KVKK Madde 5 Fıkra 2 (ç) bendi “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması”, KVKK Madde 5 Madde Fıkra 2 (a) bendi “kanunlarda açıkça öngörülmesi”

​Alıcı Grubu 2:  Sigorta Şirketleri ve Ödemeyi Üstelenen Diğer İlgili Kurum ve Kuruluşlar

Aktarım Amacı 2: Hastanın onayı doğrultusunda ödemeyi üstlenen sigorta şirketleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması  

Aktarımının Hukuki Sebebi 2: KVKK Madde 5 Fıkra 1 gereğince “açık rıza”, KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi “sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması”

​Alıcı Grubu 3:  Muhasebe ve Denetim Şirketleri, Faaliyetlerin Yürütülmesi İçin Hizmet Alınan Diğer Kişi veya Kuruluşlar

Aktarım Amacı 3: Finansal Süreçlerin Sürdürülebilmesi ve Teknik Desteğin Sağlanabilmesi

Aktarımının Hukuki Sebebi 3: KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi “sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması”, KVKK Madde 5 Fıkra 2 (f) bendi “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

​Alıcı Grubu 4:  Anlaşmalı - Bağlantılı - İlgili  Doktorlar ve Sağlık Kuruluşları 

Aktarım Amacı 4: Hastanın tetkiklerinin, tanı ve tedavisinin değerlendirilmesi için alanında uzman başka doktora/lara veya sağlık kuruluşuna ihtiyaç duyulması ve/veya yönlendirilmesi

Aktarımının Hukuki Sebebi 4:  KVKK Madde 5 Fıkra 1 gereğince “açık rıza”,  KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi “sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması”

​*Yukarıda sayılanlar dışında tarafınıza ait laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test, tanı ve takip verileri, tetkik sonuçları ve muayene sonuçlarınız yazılı veya sözlü talebiniz üzerine belirttiğiniz üçüncü kişilere Erbillab tarafından verilen özel numara ve/veya üçüncü kişinin kimlik ibrazı şartıyla aktarılabilir.


​4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Erbillab tarafından mevzuata uygun şekilde; doğrudan tarafınızdan ya da anlaşmalı-bağlantılı sağlık kuruluşları-doktorlar gibi farklı kanallar aracılığıyla toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


5. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

​Erbillab tarafından, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla Kanun’un 12. Maddesi gereği kişisel veriler ve Kanun’un 6/4 maddesi gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Saklama ve bertaraf etme: Tüm sağlık verileri ve diğer bilgiler yönetmeliklerin / mevzuatın zorunlu tuttuğu sürelerce saklanmaktadır. Kişilerden alınan numuneler gerekli tetkik işlemleri bitirildikten sonra yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmektedir.


6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nin 11. Maddesinde Sayılan Hakları

​KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verileri işlenen ilgili kişi olarak sahip olduğunuz haklar:

1.     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.     Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.     Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.     Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6.     KVVK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7.     6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8.     İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9.     Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla ilgili başvurunuzu, yazılı olarak ve her hâlükârda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesine uygun olarak kimliğinizi kanıtlayıcı belgeler eklemek suretiyle İran Caddesi No: 13/10-11-12-13 Kavaklıdere Çankaya/Ankara Türkiye adresine iadeli-taahhütlü mektup yoluyla veya noter kanalıyla veya doğrudan Erbillab’ın İdari İşler Birimine kimliğinizi kanıtlayıcı belgeler eklemek suretiyle yazılı olarak yapabilirsiniz.

Başvuru hakkının kullanılabilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5/2 maddesi uyarınca Erbillab’a yapılan başvuruların kanuna ve mevzuata uygun cevaplanabilmesi için başvuruda yer alması gereken zorunlu hususlar aşağıda sayılmaktadır:

1.     Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

2.     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

3.     Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

4.     Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

5.     Talep konusu.